உடல் உறுப்புகளை மண்ணுக்கு கொடுக்காமல் மனிதருக்கு கொடுப்போம்!

உடல் உறுப்புகளை மண்ணுக்கு கொடுக்காமல் மனிதருக்கு கொடுப்போம்!
தேசிய உடல் உறுப்பு தான தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 27 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு உடல் உறுப்பு தானத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி பி.எஸ்.ஜி.ஐ.எம்.எஸ்.ஆர் மற்றும் பி.எஸ்.ஜி மருத்துவமனை இணைந்து “உடல் உறுப்பு தான” விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. இதில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான ஓவியம், கவிதை, பேச்சு போட்டிகளும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான குறும்படம்/ரீல்ஸ், மைம், TABLEAU, ஃப்ளாஷ் மாப், பேச்சுப்போட்டிகளும் நடைபெற்றன.

News Update: https://www.covaimail.com/?p=79053

Copyrights © 2023 PSG Hospitals. All Rights Reserved.